När ska ansökan om projektbidrag lämnas in?

Senast onsdagen den 21 mars kl 16:00

Jag disputerar under året. Kan jag söka projektbidrag?

Ja om du tar ut doktorsexamen före 2018-03-21. För ansökan om postdokbidrag krävs att doktorsexamen ska ha tagits ut vid projektstarten.

Vilket språk ska man använda när man skriver en ansökan till Östersjöstiftelsen?

Ansökan ska skrivas på engelska.

Finns det någon gräns för projektets budget?

Projektets budget bör inte överstiga 3 miljoner kronor per år. Efter särskild motivering kan i undantagsfall ett högre belopp accepteras. Budgeten för postdokprojekt bör inte överstiga en miljon kronor per år.

Vad ska den korta meritförteckningen innehålla?

Meritförteckningen bör innehålla uppgifter om examina, befattning och de viktigaste vetenskapliga publikationerna, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser

När får jag veta om jag beviljats forskningsbidrag eller ej?

Östersjöstiftelsens styrelse fattar beslut i slutet av september. Beslutet kommer att finnas på stiftelsens hemsida direkt efter sammanträdet.

Kan jag söka medel för ett nytt projekt om jag samtidigt är projektledare för ett annat projekt finansierat av Östersjöstiftelsen?

Projektledare kan inte samtidigt leda mer än ett projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen. Det går däremot att söka för nytt projekt om sökanden deltar i pågående projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen som avslutas med utgången av 2018. Det ska då framgå av ansökan vad projektet resulterat i och hur ansökan förhåller sig till det tidigare projektet.

Kan jag söka projektmedel från Östersjöstiftelsen om jag inte är anställd på Södertörns högskola?

Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola. De kan ha deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men projektdeltagarna måste under projekttiden ha sin huvudsakliga akademiska hemvist vid Södertörns högskola. Prefekt eller motsvarande ska underteckna den blankett som ska inlämnas till stiftelsens kansli efter det att ansökan skickats in.

Underskriften innebär en bekräftelse på att forskningen, anställningarna och doktorandmedverkan som beskrivs i ansökan kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen.

Kan jag söka projektmedel om jag är över 67 år?

Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker bidrag från Östersjöstiftelsen. Förutsättningen för att avlönas inom projektet är att forskaren inte är heltidspensionerad.

Har Östersjöstiftelsen krav på publicering Open Access?

Ja. För de forskare som får anslag från Östersjöstiftelsen gäller att om de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så måste dessa bli fritt tillgängliga på internet. Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för open access-publicering med ett schablonbidrag om 30 000 SEK per projekt. Mer information finns på http://ostersjostiftelsen.se/ansokan/open-access

Vilka motiveringar till projektkostnaderna behövs i projektbeskrivningen?

Särskilt kostsamma utgifter för projektets genomförande liksom anordnandet av större konferenser, seminarier etc. ska specificeras och motiveras.

Vad ska projektbeskrivningen innehålla?

Projektbeskrivningen ska beskriva projektets syfte, allmänna uppläggning, teoriram och relation till tidigare forskning. Det är också viktigt att projektets vetenskapliga relevans i ett Östersjö- och Östeuropaperspektiv framgår. I projektbeskrivningen ska även ingå en översiktlig forskningsplan som beskriver arbetets uppläggning. Projektets anknytning till Södertörns högskola ska också presenteras.

Hur lång får projektbeskrivningen vara?

Projektbeskrivning som för projekt med flera deltagare ska omfatta högst 32 000 tecken inkl. blanksteg. För projekt med endast en deltagare samt postdokprojekt ska projektbeskrivningen vara på högst 18 000 tecken inkl. blanksteg. Till projektbeskrivningen fogas en referenslista över viktigare arbeten inom forskningsområdet.

Finansierar Östersjöstiftelsen forskning på heltid?

Nej. Medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år totalt.